#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว บัณฑิตา สุวรรณ
2.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
2 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย ณัฐวัฒน์ วุฒินุช
2.นางสาว ดาลิน แก้วกองมูล
3.นาย ภูรินทร์ อำนาจศาล
4.นางสาว อรสา ยั่วยวน
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง ศุภพร จันสุภาเสน
2.เด็กชาย จุนตะ ฮิระอิ
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
2.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
2.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024055957794189 วินาที