#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
2.นาย ภาณุวัฒน์ งามพริ้ง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
2 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย วายุพัฒน์ ฟ้าตา
2.เด็กหญิง ณัฐนรี ยกยอน
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
2.นาย ณัฐกร มโนวงค์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ อุทธโยธา
2.เด็กหญิง จิราพร อินเทพ
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
2.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กหญิง เซ็นนี่ แซเฉ้ง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง จิรภัทร์ แปงอ้าย
2.นาย ปุณณสิน อินทนนท์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.เด็กชาย ธรรมลักษณ์ กรุณา
2.เด็กหญิง ธัญสิริ วังที
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026353120803833 วินาที