#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว พรพรรณ คำเงิน
2.นางสาว โยษิตา ปัญญา
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
2 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว บัณฑิตา สุวรรณ
2.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
3 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐนิชา แก่นแค
2.นางสาว ดาลิน แก้วกองมูล
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว ศิริภัทรา พุทธรรม
2.นางสาว พรไพลิน พรมสะอาด
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นางสาว จิรกานต์ ชัยวงศ์
2.นางสาว จารุดี แซ่โซ้ง
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว พรพิมล ฟองแก้ว
2.นางสาว คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว สิริกร เชื้อบุญมา
2.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นางสาว ธนาศร สิงห์คำโม
2.นางสาว สุภาพร นรชาติวศิน
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026589155197144 วินาที