#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
2 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
2.เด็กหญิง ดวงใจ นันตัง
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
3 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.เด็กหญิง อังควรา ทะยะราษฎร์
2.เด็กหญิง อนงค์นาฎ วิวรรณ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กหญิง พิมผกา บุญมี
2.เด็กหญิง กัญญรัตน์ ธนากรศิลป์
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
2.เด็กหญิง ปิ่นประกาย ถาแหล่ง
1.นาง หทัยชนก ถาแหล่ง
2.นางสาว พรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กหญิง ชลิตา สันติสกุล
2.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ปรัชญาภรณ์ ผามูล
2.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นางสาว กชพร โชคสุภนัย
2.เด็กหญิง ธัญสิริ วังที
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02594518661499 วินาที