#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
2 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว วสิกา ภิบาลศิลป์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นางสาว จิรกานต์ ชัยวงศ์
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว เหมือนฝัน เหรัญญะ
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง ศุภพร จันสุภาเสน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023569107055664 วินาที