#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.นาย ณรงค์สิทธิ์ อินธิศักดิ์
1.นาย ธนชัย ปาปะทัง
2.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นาย ภาณุวัฒน์ งามพริ้ง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย ชนินทร์ กันทะเสน
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ อุทธโยธา
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย อรรคภัทร มอโฟน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย อาใจ เชอหมื่อ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026144981384277 วินาที