#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เฉลิมพล มะลิดง
2.นาย วุฒิภัทร ภิระบัน
3.นาย นิสิต เจริญธรรม
4.เด็กชาย ชัยณวัตร จิตบุญตรง
5.นาย อนุวัฒน์ คำชู
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.เด็กชาย ภาคิน ขันแก้ว
2.เด็กชาย ศุภกร ใจผ่อง
3.เด็กชาย พีรณัฐ แก้วมณี
4.เด็กชาย นรากรณ์ นิมิตวรพจน์
5.เด็กชาย พิทวัส ราชกุมาร
1.นาย สมชาติ บุญเลิศอนันต์
2.นาย ปฐม สมศรี
3.นาย สุชิน สีหา
3 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ใจคิด
2.เด็กชาย รัฐภูมิ นุใจ
3.นาย รัฐศาสตร์ จักรแก้ว
4.เด็กชาย พงศกร ศรีแปลงวงศ์
5.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย คมกฤษ รวดเร็ว
2.นาย ชาญพิชัย สีวิมา
3.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้านยาง
4.นาย ปุณณสิน อินทนนท์
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย สรวิศ จะต๋อ
2.เด็กชาย วฤทธิพล จะเพอะ
3.นาย ภูธิวัฒน์ บุญเศรษฐสิริ
4.นาย พิชญุตม์ ก้อนแก้ว
5.นาย ชนะศักดิ์ จะโบ
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
3.นาง จีรพร กองจาย
4.นาย สุวิทย์ สีตื้อ
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กชาย พลช จันทร์เขียว
2.เด็กชาย รชต ธะนะตุ้ย
3.เด็กชาย พงศ์กรณ์ มูลทะรังษี
4.เด็กชาย ภูวณัฏฐ์ นันต๊ะแก็ว
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ อุทา
1.นาง สุขกาย ยุวกุล
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนกิจ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุเวช แซ่ลี
3.เด็กชาย กฤติพงษ์ เรือนเขียว
4.เด็กชาย ศิริราช ภักดี
5.เด็กชาย ยุทธกรรณ์ จันต๊ะนาเขต
1.นาย สุริยัน ไทยโคกสี
8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.เด็กชาย เมธวิน จะสี
2.เด็กชาย ภูวิชญ์ จะอือ
3.เด็กชาย เอลียาห์ อายิ
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ไอแสง
5.เด็กชาย ลีจู เชอหมื่อ
1.นาย จาตุรนต์ ใจมอย
2.นาย วิภพ แก้วรากมุข

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0274338722229 วินาที