#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ศุภกิจ อยู่ลืม
2.นาย ธีทัต แซ่วาง
3.นาย ดนุสรณ์ ไถซิง
4.นาย เกียรติกร แซ่หลี่
5.นาย ณัฐพงษ์ วราเมธากุล
6.นาย กิตติพงศ์ แซ่เหลียว
7.นาย อิสรานุวัฒน์ ธีระพงษ์
8.นาย ชวนากร ปัญญาคำ
9.นาย ภูริทัต แสนลสี
10.นาย สมศักดิ์ วราเมธากุล
11.นาย หน่อคำ คำหลง
12.นาย วิชัย วิเชียรพิลาศ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย อชิรวิทย์ พรมชัย
2.นาย นนทวัฒน์ ชื่นใจ
3.นาย คงเดช การินธิ
4.นาย ฉัตรชัย ภิชัย
5.นาย สุวิศิษฏ์ ไชยสิทธิ์
6.นาย กิตติศักดิ์ จันทะพรม
7.นาย นนทพัทธ์ ประเสร็ฐ
8.นาย เคียวโงะ ยานางิ
9.นาย ชิษณุพงศ์ แก้วตา
10.นาย นรวัฒน์ บุญสงคราม
11.นาย วายุ บุญยง
12.นาย เด่นชัย จุฬะ
1.นาย ณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ
2.นาง จินตนา เรืองแจ่มแจ้ง
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ปัญจพล เด่นกิริยาเลิศล้ำ
2.นาย ชินวัตร บัวรุ่ง
3.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
4.นาย รหัท แซ่ย่าง
5.นาย คมสัน แซ่ย่าง
6.นาย ณัฐภัทร ไกซิง
7.นาย ธณาธิต ทะสุด
8.นาย ศุทธวีร์ คงเลิศสกุล
9.นาย ธีระโชติ ยอซ่อ
10.นาย สุวิชัย มงคลชูชื่น
11.นาย วสุพล อยู่เบาะ
12.นาย วีรภัทร ทุนแก้ว
1.นาย บุญเสริฐ งามขำ
2.นาย พนม อินต๊ะ
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย กรวิทย์ หวัง
2.นาย ธีเดช แซ่เล้า
3.นาย ณัฐพงศ์ แซ่จาง
4.นาย จตุรเทพ อินทนนท์
5.นาย ลูเบ ยียูง
6.นาย วรเวช ลี
7.นาย ธีรศักดิ์ อายี
8.นาย สมศักดิ์ แซ่หยิ่ง
9.นาย ทิตินันต์ ปอแสง
1.นาย อดิศร แปงชิด
2.นาง ทัศนีย์ จันทร์ลา
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย วรฤทธิ์ แก้ววิโรจน์
2.นาย ธนากร รอบวนาบรรพต
3.นาย วันเฉลิม หมื่นตา
4.นาย พิชญุตม์ เมืองตัน
5.นาย พลวัต วรรณศรี
6.นาย ปรัชญา ธิป๋า
7.นาย ธนกฤต บาสี
8.นาย รัฐภูมิ แก้วคำแดง
9.นาย รัชชานนท์ สิทธิบาล
10.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
11.นาย อนุกูล นันทะชัย
12.นาย อภิวิชญ์ กรรณสูตร
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม
1.นาย สมบูรณ์ แซ่จาง
2.นาย สมชาย แซ่ลี้
3.นาย เอกวัฒน์ จะอู
4.นาย สมพงศ์ นนนุศาสตร์
5.นาย อภิสิทธิ์ แซ่ซิ
6.นาย สุรเชษฐ์ คีรีคามสุข
7.นาย ศราวิน วิยะแก้ว
8.นาย สุพรชัย แซ่หม่อ
9.นาย จะฟะ จะชี
10.นาย จรูญโรจน์ แซ่ยิ่ง
11.นาย สมชาย แซ่ลี้
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
2.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย สุวิจักขณ์ ชูไว
2.นาย เดชาธร พิมพ์แน่น
3.นาย ธรรศ พุฒจร
4.นาย ปรมัตถ์ สัตย์ซื่อ
5.นาย ไชยันต์ ยอดชนะ
6.นาย สุรพิชญ์ เลิศสกุณี
7.นาย ภูริช รัศมีจันทร์
8.นาย ไทโย อะคากิ
9.นาย ธีรยุทธ วงค์ษา
10.นาย เศรษฐ์ สิทธิแก้ว
11.นาย ทีปกร พรจิตไพศาล
12.นาย อดิลักษณ์ เฌอหมื่อ
1.นาย พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นาย วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์
2.นาย ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง
3.นาย พิชิตชัย คำจ้อย
4.นาย ฐิติพงศ์ สิทธิงศ์
5.นาย เจษฎา วงค์ตันกาศ
6.นาย ฐิติพันธุ์ บุญปัญญาโรจน์
7.นาย ศักณรงค์ เขื่อนเพ็ชร
8.นาย ณัฐานุวัฒน์ กาวิะมูล
9.นาย เสฎฐวุฒิ สีเขียว
10.นาย ภูวนัตย์ ยานะ
11.นาย คมกฤษ ไชยะ
12.นาย ชยากร ชัยมูลมั่ง
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.035104990005493 วินาที