#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย ฮาบีบุญเลาะฮ์ แซ่ม่า
2.นาย วรเมธ สิทธิมล
3.เด็กชาย คอลิด แซ่จิ๋ว
4.เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ
5.เด็กชาย อดิศร ผริตาจอมเดช
6.เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา
7.เด็กชาย ภูวดล มานิตวิรุฬห์
8.เด็กชาย นันทวิทย์ แซ่เลี่ยง
9.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แซ่พ่าน
10.เด็กชาย นาธาน ขันธหัตถ์
11.เด็กชาย ศิวศิษฐ์ อัครธนัทวรกุล
12.เด็กชาย อภินันท์ ขันธนิยม
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย อนาวิน บุญมาวงค์
2.นาย จิรวัฒน์ พรมมินทร์
3.นาย รัชชานนท์ ร้องบุญลือ
4.นาย ธัชดนัย ใจคำ
5.นาย ตะวัน จำปาคำ
6.เด็กชาย ธวัชชัย จินะราช
7.เด็กชาย แดนดนัย จังจอง
8.นาย ธีรพงษ์ สุวรรณทา
9.เด็กชาย บารมี ปัญญาดี
10.เด็กชาย ธนภัทร นวลใส
11.นาย ณัฐวัฒน์ หมายโชค
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เยี่ยมยงศิลป์
1.นาย ณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ
2.นางสาว เปรมรัสมี เวียงแก้ว
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย ไชยวัฒน์ แซ่ลี
3.นาย ธนกฤต แซ่หลี่
4.นาย ภูวดล ชีวินพงศ์สถาพร
5.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
6.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
7.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
8.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
9.เด็กชาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
10.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
11.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
1.นาย บุญเสริฐ งามขำ
2.นาย พนม อินต๊ะ
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย สรพงษ์ หมื่อแล
2.เด็กชาย พิตรพิบูล แซ่โซ้ง
3.เด็กชาย ธนากร วุยซือ
4.นาย ภานุวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5.นาย เอกราช สรณ์สิริพัฒน์
6.เด็กชาย สดุดี หวังวจนะ
7.นาย กิตติพงษ์ คมจันทา
8.นาย กว้าน หยี จาง
9.นาย ศุภโชค สมรูป
10.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
11.นาย สุรยุทธ์ แซ่ลิ้ม
1.นาย อดิศร แปงชิด
2.นาง ทัศนีย์ จันทร์ลา
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย ภาคธิพงษ์ บุญเศรษฐสิริ
2.เด็กชาย สุกฤษฏิ์ เกตุมรรค
3.เด็กชาย กิตินันท์ องอาจ
4.นาย ชาญวิทย์ กันทะกา
5.นาย ภควัต ศรีธิราช
6.นาย เสฏฐวุฒิ แก้ว
7.เด็กชาย ธนภัทร โรตนคีรีสันติ
8.นาย ชนากร มีชัย
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนภัทร บุญเทพ
2.เด็กชาย เบนจามิน ซันนี่ สลาวจ์เตอร์
3.นาย อิสรานุวัฒน์ แสงจันทร์
4.นาย นรภัทร ศรีสวัสดิ์จินดา
5.เด็กชาย ณธกร สถิรานนท์
6.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เจริญลาศลักษณ์
7.นาย กฤษญพงศ์ พรนินวรกิตจ
8.นาย ธนกฤต สุวรรณรัตน์
9.เด็กชาย จิรภัทร แก้วลอยฟ้า
10.นาย ปัญณธร ไชยยะ
11.นาย ฟาดิ้ล ตานี ไซต์
12.นาย สิรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน
1.นาย พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นาย ภัทรดนัย ใชยา
2.นาย เจตนิพัทธ์ จันทร์กระจ่าง
3.เด็กชาย ภัทรพล เเสงสว่างพิพัฒน์
4.เด็กชาย กันต์กวี ปัญโญ
5.นาย กิตติชัย ถิ่นทิพย์
6.นาย ทีรการต์ ดีน้อย
7.เด็กชาย เชน บินเหม
8.นาย ชุติพันธ์ คำใส
9.นาย ชยทัต ทองยากลั่น
10.นาย ณฐกร ขัติยะ
11.นาย รัฐภูมิ กาจุม
12.เด็กชาย โยธา เริงใจ
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต
8 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กชาย วรัญญู สมใจ
2.เด็กชาย โรมิโอ พงษ์ชมพร
3.นาย ณฐพัชร ราชคม
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ เครือวาระ
5.เด็กชาย ชิษณุชา อุ่นอารมณ์
6.เด็กชาย อัสดินทร์ จันทร์ก๋าวี
7.เด็กชาย ศักดินนท์ กลมกลอม
8.นาย ชวพล สุยะหลาน
9.เด็กชาย สุเมธ เลศักดิ์
10.นาย ธนภัทร วิปราชญ์
11.เด็กชาย ภาณุวัตน์ งามพริ้ง
12.เด็กชาย กิตติโชค ศานติยุกต์
1.นาย วสันต์ ขันทบัว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03528904914856 วินาที