#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว จิราพร แซ่หลี่
2.เด็กหญิง ขวัญสุธา แซ่หยาง
3.เด็กหญิง ปานไพริน เจริญทั้งเมตตา
4.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชีวินวงศ์ทอง
5.เด็กหญิง จิดาภา ชีวินวรกุล
6.นางสาว อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
7.นางสาว รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
8.นางสาว วิพิชญา เด่นเกศินีไฉไล
9.นางสาว ดาราวดี เบียวแล
10.นางสาว ปรารถนา เกษมสุขใจ
11.นางสาว ญาดา ซาง
12.นางสาว สุภานุ แซ่ผุ
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.นาย นายกิตติศักดิ์ ่อ่อนใจ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว หอมแก้ว วงศ์คำ
2.นางสาว รวีพรรณ มองการณ์ไกล
3.นางสาว วารุณีย์ แซ่หยาง
4.นางสาว ติณาพร ชัยสอน
5.นางสาว ทิพย์ศิริ พรหมเนตรกาศ
6.นางสาว ธิดา พรหมฤทธิวงค์
7.นางสาว มัณฑิรา แซ่มิ่ง
8.นางสาว วิลัยทิพย์ ดวงใจ
9.นางสาว ปาณิศา สุนันตะ
10.นางสาว ศศิธร นามใหม่
11.นางสาว เมธิตา มุงเมือง
12.นางสาว ขวัญข้าว นันธิษา
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
2.นางสาว นรีกานต์ กอนแก้ว
3.นางสาว ธัญชนก โยแสง
4.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
5.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
6.นางสาว กชกร หมูคำ
7.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
8.นางสาว จุฬาภรณ์ ปัญญาหลง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
1.นางสาว นฤกานต์ ปริกเพชร
2.นางสาว ณัฐิชา ยาพรม
3.นางสาว วรกานต์ แก้วจำปา
4.นางสาว ศศิวิมล ทาระขัน
5.นางสาว ธิดารัตน์ กองธรรม
6.นางสาว อโรชา กันนาแหน
7.นางสาว อุทัยวรรณ ด่านธำรงกุล
8.นางสาว สร้อยทิพย์ วงค์ใหญ่
9.นางสาว ศศิกร เก่งกล้า
10.นางสาว ศิริยาภรณ์ ยะตะโคตร
11.นางสาว กาญจนา จันทร์ดี
12.นางสาว อรัญญา พรมคำปา
1.นาง ฐณัฐธกานต์ แก้วจำปา
2.นางสาว ธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ณิชมน ยียุง
2.นางสาว ณิชยา ยียุง
3.นางสาว ชญานิน แซโฮ
4.นางสาว สุดารัตน์ วิชา
5.นางสาว ชญานิศ วงค์จักร
6.นางสาว อภิษฎา มั่งมีทรัพย์ไพศาล
7.นางสาว อังสณา หมื่อแล
8.นางสาว กนิษฐา แซ่จาง
9.นางสาว ฐานิกา จอแยะ
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นางสาว อชิรญา หาญคำภา
2.นางสาว ฝนทอง อิยทรมา
3.นางสาว จิรนันท์ สิทธิขันเเก้ว
4.นางสาว สุภาพรรณ พูเมีย
5.นางสาว พลอย พื่อเมี่ย
6.นางสาว วริศรา ผ่องใสศริรกุล
7.นางสาว พิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์
8.นางสาว ทอฝัน อุรพีบุญเขต
9.นางสาว วริยา คุปติญาดา
10.นางสาว ณัฐณิชา พงค์ลังกา
11.นางสาว นาราภัทร จินดาทจักร
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว กานต์พิชชา เมฆสุรินทร์
2.นางสาว ชญานิศ สมประสงค์
3.นางสาว ไหมแพรวา ไชนามล
4.นางสาว นภัสสร พรพินินวรกิจ
5.นางสาว ปวริศา ดวงมณี
6.นางสาว ศุภิศรา คูณประสิทธิ์พร
7.นางสาว เจสสิก้า เคลแบร์เกอร์
8.นางสาว ชิตาภา สุทำแปง
9.เด็กหญิง ศุวพิชญ์ ฐิติพรวัชรสกุล
10.เด็กหญิง ปรีณาภา คิวสุวรรณ
11.นางสาว พลอยพิรุณ ตรีราช
12.นางสาว วรรณวิสา ใจศรีธิ
1.นาย คณกร เฉียบแหลม
2.นาย อนุชิต ไชยแก้ว
8 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว ศิริลักษณ์ คำแจ้
2.นางสาว เจียงฟาง อัศววารี
3.นางสาว จิดาภา ธิปาแก้ว
4.นางสาว จิรัฐติกาล บุญเสงี่ยม
5.นางสาว เกวลิน รีนล้อม
6.นางสาว กุลกันยา เพียรชัย
7.นางสาว ศุุภธิดา จันทร์ตาธรรม
8.นางสาว ณาโณทัย ยานะสิทธิ์
9.นางสาว พิมพ์ชนก เตจ๊ะ
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
2.นางสาว กันภิรมย์ สุตวัฒน์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027737140655518 วินาที