#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กหญิง ณัชชา อุดขา
2.เด็กหญิง ศิรประภา คำเหล็ก
3.เด็กหญิง สุวนันท์ ทะระมา
4.เด็กหญิง อาทิตยา นันไชยกัน
5.เด็กหญิง ธัญชนก แซ่ซิ้ม
6.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จงจิตร
7.เด็กหญิง รวินท์นิภา เทพคำ
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ เขียวสุทธิ
9.เด็กหญิง ธันยพร สีใจมา
10.เด็กหญิง ณัฐพร ดีหลาย
11.เด็กหญิง สุนันทา คิดดี
12.เด็กหญิง พิชชานันท์ นวลชัย
1.นาย ศรีรุด ใจวัง
2.นางสาว อรพรรณ แสนวัง
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า คำมิ่ง
2.เด็กหญิง พลอย นามสาม
3.เด็กหญิง หลิงจื้อ แซ่ซา
4.เด็กหญิง ปวิชญา แลวงค์
5.เด็กหญิง ปรายฟ้า อาจอ
6.เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ์
7.เด็กหญิง กันยารัตน์ แสงหงษ์
8.เด็กหญิง เกวลิน ยี่ใหม่
9.เด็กหญิง กานต์ธิดา โรจน์จุฑารักษ์
10.เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์เป็ง
11.เด็กหญิง บูบ่า แหวยแม
12.เด็กหญิง พลอย -
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง ณัฐชยา อนุเคราะห์
2.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
3.เด็กหญิง ปิ่นประกาย ถาแหล่ง
4.เด็กหญิง พิชชาภา แก้วโน
5.เด็กหญิง ณัฐชา จันทร์กระจ่าง
6.นางสาว จันจิรา มาแก้ว
7.นางสาว ฐิติมา โสภา
8.นางสาว เจนจิรา วงค์ชัย
1.นางสาว อภิรดา ผ้าเจริญ
2.นางสาว ศิริเดียว วงศา
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว บุญญานุช รู้คิด
2.นางสาว เบญญาภา มะโนวงค์
3.นางสาว วรัญญา มาเยอะ
4.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
5.นางสาว สุรีย์พร กองใจ
6.เด็กหญิง พีชชา บุญตัน
7.นางสาว กาญจนา แก้วมาลา
8.นางสาว นัฐธิดา ปานะที
9.นางสาว ฤทธิสุภางค์ ใจคำ
1.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
2.นาย ชญานนท์ กันทะ
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กหญิง พลอยจุฑา ทับทิมกลาง
2.เด็กหญิง จินดา แชมือ
3.เด็กหญิง อาหมี่ มาเยอะ
4.เด็กหญิง สุนารี อายิ
5.เด็กหญิง นาริตา คำแก้ว
6.เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ชัยชนะ
7.เด็กหญิง ธนัชพร อุดม
8.เด็กหญิง แก้มเพ็ชร เมืองงาม
9.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ผิวเงิน
10.เด็กหญิง พรณพัฒน์ ดีวรัตน์
11.เด็กหญิง กัลยา สามคำ
12.นางสาว ลีลาวดี เลายี่ป๋า
1.นาย พูนศักดิ์ สุธีชัย
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ปุณณัตถ์ เจริญลาสลักษณ์
3.นางสาว แก้วตาดวงใจ อินทประเสริฐ
4.นางสาว พัชรพร โชติหิรัญสกุล
5.นางสาว พิชชาภา นันไชย
6.นางสาว ธัญทิพ กันทะชัย
7.เด็กหญิง วรพิชชา เลิศเกษม
8.เด็กหญิง โศภิษกาญจน์ น้อยไพโรจน์
9.เด็กหญิง พรรณภัทร คำวัง
10.เด็กหญิง ภคพร อนุกูล
11.เด็กหญิง เพลงพิณ ไตรแสง
1.นาย คณกร เฉียบแหลม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง พิจิตรา วรสกุลทิพย์
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ แก้วรากมุข
3.เด็กหญิง บุญธลักษณ์ษา โปราหา
4.เด็กหญิง มายร่า คาร
5.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
6.เด็กหญิง เจซี อะเมเชเบ
7.เด็กหญิง พิชญาภา บุญเคลือบ
8.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กันศรีเวียง
9.เด็กหญิง จิราพร อุ่นเรือน
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์สุวรรณ์
11.เด็กหญิง อภิญญา ลีลา
12.เด็กหญิง ดารารัตน์ ไชยกุล
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
8 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน มะโนคำ
2.เด็กหญิง เพชรไพลิน มะโนคำ
3.เด็กหญิง กนกพร ศรีแก้ว
4.เด็กหญิง อัฐภิญญา จอมแปง
5.เด็กหญิง ปาริณัฐ มงคลกุล
6.เด็กหญิง พิชญาภา ชัยชนะ
7.เด็กหญิง ธัญสินี เทพรักษา
8.เด็กหญิง เมธาวี ชัยพลดี
9.เด็กหญิง พิชชานันท์ กันธิยะ
10.เด็กหญิง พรสุดา ดวงวรรณา
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
2.นางสาว กันภิรมย์ สุตวัฒน์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027974128723145 วินาที