#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นามแก้ว
3.นางสาว กัณจรีย์ อ้ายยี่
4.นางสาว ฐิติรัตน์ รำไพภักดี
5.นางสาว สุนิสา อ้ายยี่
6.นางสาว นวพร คำแปง
7.นางสาว ศิริพร ติยะกว้าง
8.นางสาว กันยา ลอซู
9.นางสาว โยษิตา ปัญญา
10.นางสาว ปรางทิพย์ สอาด
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว รักษิตา วงศ์บุญชัยเลิศ
2.นางสาว ปิยฉัตร ขันมอญ
3.นางสาว ภควดี สมเวที
4.นางสาว ณัฐพร เขื่อนแก้ว
5.นางสาว อธิตยา ตันวิลาศ
6.นางสาว เกวลิน สุดาจันทร์
7.นางสาว ณัฐชญา สุขใจ
8.นางสาว ปุณยนุช ยุภาศ
9.นางสาว อาทิตยา ปัญญางาม
1.นางสาว นิลิน ปัญญาปา
2.นาง จานทองบุญ กลมมา
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว รัชนีกร หน่อจ๋อม
2.นางสาว เหญียนเจียม แซ่ว่าง
3.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
4.นางสาว วรารี แซ่เติ๋น
5.นางสาว วันทนา เยอส่อ
6.นางสาว พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
7.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
8.นางสาว พัณณิตา แสงคำวรรณ์
9.นางสาว บัณฑิตา แซ่โซ่ง
10.เด็กหญิง สาวิตรี แซ่จ๊ะ
11.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
12.นางสาว พิยะดา เยเบียง
1.นางสาว ชุลี ไชยวงค์
2.นาย วินัย สุระสาย
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นางสาว ชนนิกานต์ อุ่นวิจิตร
2.นางสาว พิมพร ศรชัยปัญญา
3.นางสาว สุปราณี เกสรกติกา
4.นางสาว ปนัดดา แซ่กือ
5.นางสาว กรรณิกา ยาวิเลิง
6.นางสาว มาลี กมลาสน์โกมล
7.นางสาว พรสวรรค์ เครือประทีป
8.นางสาว ชลิตา วงศาพัฒนกิจ
9.นางสาว ยิ่งลักษณ์ แซ่ลี
10.นางสาว สุธิมา นุธรรม
11.นางสาว ศตรัศมี ลือชา
1.นาย สมพร มะเกิ๋น
2.นางสาว สุกันญา ตามสมัย
6 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นางสาว ณิชกมล แก่นจันทร์
2.นางสาว ธาราทิพย์ ใจโลกา
3.นางสาว สุพิชฌาย์ ยานะเคหัง
4.นางสาว บุษบง วงษ์เขียวแดง
5.นางสาว นิชาดา โปธา
6.นางสาว สุธิตา จันทร์งาม
7.นางสาว พรรณกาญจน์ ตากองค์
8.นางสาว วารี งามขำ
9.นางสาว แก้วตา เมจิ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ งามหมู่
2.นางสาว พรพิมล ณ คำ
7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นางสาว ลลิตา สิริพานิชกุล
2.นางสาว ชวัลนุช กิจจาพัฒนากุล
3.นางสาว รูดี จะเซอ
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ลีจ่า
5.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
6.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
7.นางสาว พิชญาภา ชัยรักสกุล
8.นางสาว สุจารี จะอื่อ
9.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
10.นางสาว รุจีรัตน์ ร่มโพธิ์
11.นางสาว รับพร เชอมึ
12.นางสาว ปลายฝัน โชคบัณฑิต
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐนิชา ใจหมั้น
2.นางสาว ปิยวรรณ เพ็งเพชร
3.นางสาว อิโฟมะ อาโบดีเก้
4.นางสาว ณิชกุล ฤทธื์กระจาย
5.นางสาว วรกานต์ ถาวรวงศ์
6.นางสาว นันท์นภัส มูลจะคำ
7.นางสาว เจนจิรา ชำนาญพะนา
8.นางสาว โยษิตา ชูติลำ
9.นางสาว สุภาวดี ถาเงิน
10.นางสาว วนิดา ราศีดี
11.นางสาว ศรีทอง สมคิด
12.นางสาว ปัทมวรรณ ยอดมูลคี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
2.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
9 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
1.นางสาว ชมพูนุช ทะแดง
2.นางสาว สุชานันท์ คำนนท์
3.นางสาว เอวิตรา ชุมภูชนะภัย
4.นางสาว ธัญญาพร แก้วอ้าย
5.นางสาว ธัญญารัตน์ อุดหนุนวงศ์
6.นางสาว พัสน์นันท์ กันทา
7.นางสาว ธันย์ชนก โพธิ์สัย
8.นางสาว สุธิมนต์ จันต๊ะวงค์
9.นางสาว จิตรานุช เสือนาค
10.นางสาว ณัฏฐชา ยาวิละ
11.นางสาว มนต์นภา ปิมปา
1.นาย อำนาจ ดอนลาดลี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.031210899353027 วินาที