#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.เด็กชาย พงศกร ราชลำ
2.เด็กชาย ธัญธร รัฐวาทิน
3.เด็กชาย ณรงค์เดช ภิวงศ์
4.เด็กชาย กันตณัฐ อ่อนนวน
5.เด็กชาย นภัทร์ วงศ์สาร
6.เด็กชาย วรุณ แซ่ฟุ้ง
7.เด็กชาย อินทราชัย เรือนสอน
8.เด็กชาย บูรณิน พิมพ์จันทร์
9.เด็กชาย ธนาวัฒน์ ก้อนราช
10.เด็กชาย วายุภักดิ์ ทิพวิชัย
1.นาย บุญเปล่ง ค้าแก้ว
2.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ เชื้อเมืองพาน
2.เด็กชาย กชวิชญ์ สุทธินนท์
3.เด็กชาย ณภัทร สีนาทอง
4.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ขันคำกาศ
5.เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์
6.เด็กชาย กรรชัย คลาดแคล้ว
7.เด็กชาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย
8.เด็กชาย วีรัตน์ คำดี
9.เด็กชาย เจษฎา ป๊อกยะดา
10.เด็กชาย ชลกร จันตะพันธ์
11.เด็กชาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น
12.เด็กชาย ธนวินท์ กุนณะกันตี
1.นาย วุฒิเดช รัญชนานนท์
2.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มีนา
2.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ลุงจาย
3.เด็กชาย ศุภกร สุเล็ก
4.เด็กชาย จิตติพัฒน์ แสงคำยอด
5.เด็กชาย จักรกฤษ หงส์คำ
6.เด็กชาย ศักดิ์บัณฑิต ไร่ลือคำ
7.เด็กชาย ปรเมศ ประจวบวัน
8.เด็กชาย จิรัชชานนท์ กันแก้ว
9.เด็กชาย กิตติศักดิ์ พรมมา
10.เด็กชาย กิตติพงศ์ คฤโฆษกุล
11.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรีเมือง
12.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ติยะกว้าง
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
4 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กชาย ธนวัฒน จินะ
2.เด็กชาย รัชต์ธน ปัญจมา
3.เด็กชาย วิรัตน์ เววน
4.นาย ยศกร จินะ
5.นาย ณัฎธกรณ์ ทาแกง
6.นาย กมลพรรณ กันทา
7.นาย เอกดนัย ซึมมือ
8.นาย เจษฎา ปัญญาทิพย์
9.นาย พรหมเทพ พรมสถาน
10.เด็กชาย พัทธนันท์ ใจตุ่น
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กชาย พบธรรม ทะนันชัย
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ แสนธนะ
3.นาย ศาสตรพล เมรินทร์
4.เด็กชาย วีรกร สันทารุนัย
5.นาย พิชญะ ดวงทิพย์
6.เด็กชาย ปาณัฐพล ศรีไกรรส
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ โนใจ
8.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ละออง
9.เด็กชาย กวิญญู น้อยก้อม
10.เด็กชาย อนิวัฒน์ แก้วหุ่ง
11.นาย วสุธร หินใหญ่
12.เด็กชาย พงศภัค ชาวเหนือ
1.นาย สุเทพ จรเอ้กา
2.นางสาว นรีรัตน์ จอมมงคล
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย กิตติศักดิ์ กันทะวงค์
2.นาย ชนาธิป คิดอ่าน
3.นาย อดิเทพ บริสุทธิ์
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แสนใจ
5.เด็กชาย ธีรภัทร์ อินต๊ะ
6.เด็กชาย นธิเดช มารแก้ว
7.นาย ณภัทร สุริยะชัยยา
8.เด็กชาย จักรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์
1.นาย สิริกันยกร จันมา
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กชาย ใช้ ตาพรม
2.เด็กชาย สุทธิพงค์ เบเชกู่
3.เด็กชาย วัณณุวรรธน์ สุทธิแสน
4.เด็กชาย อาทิตย์ คำอ้าย
5.เด็กชาย เขมินท์ จิตไมตรีกุล
6.เด็กชาย แจ๊ค โอร๊อค
7.เด็กชาย พงค์นรินทร์ สุทิน
8.เด็กชาย ประเสริฐ มาเยอะ
9.เด็กชาย นันทภพ ทองฤทธิ์
10.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปันปิน
11.นาย เท -
12.เด็กชาย เดชดนัย ชี้แจง
1.นาย ไชยวิชิต เมืองคำ
2.นาย วัชรพล จันต๊ะ
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กชาย พงศ์ธาริน กีวติวิบูลพงศ์
2.เด็กชาย วีรภัทร ชีวสกุลยง
3.นาย ชนาธิป นิยมนิธิกุล
4.เด็กชาย ภูวดล ประสม
5.เด็กชาย กิตติธร บรรพตศิขร
6.นาย ภูธเนตร สมฟองทอง
7.เด็กชาย พอเพียง อุดมพล
8.เด็กชาย ทัพยั้ง พรประทุม
9.เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ บัวอินทร์
10.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
11.นาย เจษฎ์ธนา วรรณโล
12.นาย ณัฐดนัย กันทาธรรม
1.นาย อรรณพ กันทะเนตร

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028311014175415 วินาที