#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.นาย ยศกร พลธานี
2.นาย พิตรพิบูล แซ่ฟุ้ง
3.นาย ฐิติวัฒน์ คำเมือง
4.นาย ทิวากร ปัญญาวงศ์
5.นาย วุฒิรณพัสดุ์ ตายุ
6.นาย รัชภูมิ ลำน้อย
7.นาย ณัฏฐพล ณ น่าน
8.นาย เอกรินทร์ แซ่ลี
9.นาย การัณยภาส รวมสุข
10.นาย ภูชิต แสงจันทร์
11.นาย พณิชพล ปาสำลี
12.นาย เจตพล แจขจัด
1.นาย วุฒิพงษ์ รักแม่
2.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย ศรัณยู สุภารัตน์
2.นาย อภิรักษ์ สุรัมย์
3.นาย ภาคภูมิ บิลราเล็ม
4.นาย ธรรมรักษ์ ไชยชะนะ
5.นาย ศุภนัฐ ทองมี
6.นาย ธนพล ทรัพย์ธราภักดิ์
7.นาย กิตตินนท์ ขันธะโน
8.นาย ชายเล็ก บุญศรี
9.นาย อนันต์ สามมุข
10.นาย บุญเลิศ คำพรหม
11.นาย ต้น ขันแก้ว
12.นาย ธฤต กรกฎกำจร
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
4 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นาย ธราธิป อจินแก้ว
2.นาย จิรายุ เป็งตึง
3.นาย ปัญจพล บุญเย็น
4.นาย ศตวรรษ วรเวณุธม์
5.นาย รัชพงษ์ วัชรรังสิมันต์
6.นาย จักริน ปัญญาหลวง
7.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
8.นาย ปรมัช แซ่หล่อ
9.นาย พัสกร อินต๊ะวิชัย
10.นาย วริทธิ์ศรัณย์ โชคโสด
11.นาย พีรดนย์ เอ๋ยานะ
12.นาย จิรพัฒน์ อินนันใจ
1.นางสาว ตรีชฎา ประวัง
2.นางสาว สุขนิษฐ์ ยาละ
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย วิทวัส แสงวงค์คำ
2.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
3.นาย จักรกฤษ ชัยกันทะ
4.นาย ณัฐพล ขันโต
5.นาย กฤษฏากร กุณโน
6.นาย อภิชาติ เพรชสุวรรณ์
7.นาย จิรพัส เสียงถึก
8.นาย พีรพงษ์ อาจอ
9.นาย นพวินท์ จอมแก้ว
10.นาย นพนันท์ จอมแก้ว
1.นาย สิริกันยกร จันมา
6 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นาย วุฒิภัทร มีทุน
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ อินคำปา
3.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
4.นาย รัชชานนท์ มินทะนา
5.นาย พัฒน์ศักดิ์ เหล็กการกูล
6.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ลุ่มนอก
7.นาย ก้องกิดากร หินแก้ว
8.นาย กมลภพ ดินเหลือง
9.นาย ปฏิพล พรมสถาน
10.นาย อดิศักดิ์ เทพวงค์
11.นาย รพีภัทร แสนสุข
12.เด็กชาย ณัฐภัทร ปันทะรส
1.นาย ทินกร ศาลาคำ
2.นาย ตฤธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทร
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ภานุวัฒน์ เถาว์ทุมมา
2.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
3.นาย นาวิน นามแปง
4.นางสาว รัฐธรรมนูญ เตมีศักดิ์
5.นาย พณัชกร พรหมปัญญา
6.นาย ชุติพงษ์ สามใจยา
7.นาย ภูมิตะวัน ปินทรายมูล
8.นาย หนุ่ม อินเเก่น
9.นาย อภิชาติ สมศักดิ์
10.นาย เอกชัย กันทาวงศ์
11.นาย วสิษฐ์พล ไชยลังกา
12.นาย ราเชน เดือน
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นาย นพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นาย ธนวัฒน์ กองพีระ
2.นาย ธีรภัทร์ ราชคม
3.นาย รุ่งโรจน์ ศรีอุดร
4.นาย ธีรเมท สีปัดขัน
5.นาย ภูธเนต กุมจันทึก
6.นาย ภูมิรพี จอมสวรรค์
7.นาย จีรภัทร ศิริชัย
8.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
9.นาย ชิณวัตร สมมณี
10.นาย สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์
1.นาย พีระฉัตร ใจน่าน
2.นางสาว ประภัสสร แบสิ่ว
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย มังกร กันทาเดช
2.นาย ธนภัทร นามวงค์
3.นาย ชนินทร์ อินต๊ะสาร
4.นาย พฤกษ์ รัศมีจันทร์
5.นาย ณัฐปคัลภ์ กันจินะ
6.นาย สุรพัศ โชครัตนาเจริญ
7.นาย อัครชา หาญบุญศรี
8.นาย พงศ์ศิริ สายสินธ์
9.นาย ชิษณุพงษ์ สุวรรณ
10.นาย อภิวัฒน์ จันต๊ะนาเขต
1.นาย อภิศักดิ์ ต้าวคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.036489963531494 วินาที