#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่
2.เด็กหญิง เกวลิน สุขเจริญ
3.เด็กหญิง จุฬาภรณ์ ยอดมูล
4.เด็กหญิง ธนัญญา บุญยง
5.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
6.เด็กหญิง รสริน อัจฉริยนนท์
7.เด็กหญิง วัลยา หอมนวล
8.นางสาว ดารารัศมี ศักดิ์แสน
9.เด็กหญิง พรรณิภา แก้วมา
10.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
11.เด็กหญิง นาราภัทร ทรายหมอ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐวศา เสนา
2.เด็กหญิง ชาลิสา เผ่าเงินงาม
3.นางสาว ณัฐชยา เสนา
4.นางสาว อริสา สวยงาม
5.เด็กหญิง ชวัลนุช เงินแท้
6.นางสาว วรัญญา เรือนสิทธิ์
7.นางสาว ปุณยนุช เทพศักดิ์
8.นาย ปนัสยา รักษา
9.นางสาว วริศรา สีมาพล
10.เด็กหญิง อัมภาวรรณ มัฆวาล
11.เด็กหญิง ปภัสรา มโนสมบัติ
12.เด็กหญิง ศุวิภาสิณีย์ จำปา
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
2.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ อุดทาโกสม
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ใหม่คำหล้า
3.นางสาว อภิรดา เจนจิต
4.นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ สุริยะวงศ์
5.นางสาว นงนภัส พันตาคม
6.นางสาว ณัฐกฤตา บุญยะใบ
7.เด็กหญิง รสิตา ทะนาวา
8.เด็กหญิง อารยา อุตะมา
9.เด็กหญิง วรัญญา โพธิสม
10.เด็กหญิง เพชราภรณ์ โอฬารกิจพาณิช
11.เด็กหญิง ธีราพร วงศ์มาศ
12.เด็กหญิง ศิริพัชยา จันทร์ศิริ
1.นาง ปภรัต หมื่นตาบุตร
2.นาย ภูวรินทร์ สกุณาพงศ์
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ไผ่ย้อย
2.เด็กหญิง กฤษณา เมืองมา
3.นางสาว ภัทรธิดา กันธิ
4.นางสาว ณัฏฐณิชา จำปา
5.นางสาว ปัญญาพร จะลอ
6.นางสาว สุวนันท์ อุยยือ
7.เด็กหญิง สิรินทร์รณี คำผง
8.เด็กหญิง บุศกร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง สิริขวัญ ลาวัดพรม
10.เด็กหญิง เขมมิกา แซ่ว่าง
11.นางสาว ณัฐณิชา ไชยมัง
12.นางสาว ชญานันท์ อินแจ้
1.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
2.นาง วันเมษา แก่นเรณู
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว ชญาภา ธรรมวงค์
2.เด็กหญิง ธิดากานต์ ไชยชนะมงคล
3.เด็กหญิง ศิริกัญญา แสงสุวรรณ
4.นางสาว รุ่งอรุณ เดชดี
5.เด็กหญิง อัญณิชา เชื้อเจ็ดตน
6.นางสาว ปัทมพร แก้วรากมุข
7.นางสาว ปาลิตา คำโมนะ
8.เด็กหญิง ดารารัตน์ ทาสีแสง
9.นางสาว พลอย อินแปง
10.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา แซ่ฟ้า
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ แซ่หว้า
3.เด็กหญิง ดวงกมล ยศวิชัย
4.เด็กหญิง สันสินี สมบัติประทีป
5.เด็กหญิง วีรปริยา จันดา
6.เด็กหญิง น้ำทิพย์ วงศ์บุญชัยเลิศ
7.นางสาว นันทิมา มนัสมโนธรรม
8.เด็กหญิง จิระนันท์ วงศ์บุญชัยเลิศ
9.นางสาว สิริพร แซ่หว้า
10.เด็กหญิง สริตา มนัสมโนธรรม
11.เด็กหญิง รัตนา แซ้โซ้ง
1.นางสาว อารีย์ หมั่นพัฒนาการ
2.นางสาว ปัญญพัฒน์ เขตกัน
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
2.เด็กหญิง กัญญาภัทร หันชะนา
3.เด็กหญิง ปัฐมาพร บุญเสนา
4.เด็กชาย นิภาวรรณ ทัตสอย
5.เด็กหญิง บงกช ใจขาว
6.เด็กหญิง สุพรรษา พลปราบ
7.เด็กชาย เจนจิรา ศรีจันทร์
8.เด็กหญิง อธิชา แสงหิรัญ
9.เด็กหญิง เบญญาพร สุภาษี
10.เด็กหญิง สู่ขวัญ รัสดาดาน
11.เด็กหญิง วิรัญชนา ตั๋นเพย
12.เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
2.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
9 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
1.นางสาว อรกัญญา มั่งคั่ง
2.เด็กหญิง ปาณิสรา ใจชุ่ม
3.เด็กหญิง นราพร ขัตติยะ
4.เด็กหญิง พัชลี ศรีโชติ
5.นางสาว ณิชารีย์ อินทนะ
6.เด็กหญิง ณิชินันท์ แซ่เฮ้อ
7.นางสาว รัตติพร วารีพิทักษ์
8.เด็กหญิง มณฑินี ทองเปิง
9.นางสาว พัชรินทร์ มูลวงค์
10.นางสาว จอมขวัญ ขันเครือ
1.นาย อำนาจ ดอนลาดลี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.031489849090576 วินาที