#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย ณิชาภัทร กันทรนิมิตร
2.เด็กชาย อาต้า เบเช
3.เด็กชาย ทนาวิน เอแม
4.เด็กชาย อาจะ เยอส่อ
5.เด็กชาย ทะนงศักดิ์ เยซอง
6.เด็กชาย ธนภัทร แซะตุ
7.เด็กชาย ศุภกฤต เพเมียะ
8.เด็กชาย สมจิตร เยชอกู่
9.เด็กชาย การิณ มือแล
10.เด็กชาย สมชาย มือแลกู่
11.เด็กชาย พัชรพล เยเบียงกู่
12.เด็กชาย เจตน์ เพเมียะ
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์
2.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
3.เด็กชาย จาย นามยี่
4.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
5.เด็กชาย อาณัฏ สุยะใจ
6.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
7.เด็กชาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย ไตรภพ ลามือกุ
9.เด็กชาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
10.เด็กชาย อาผ่า เลอะเชอ
11.เด็กชาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
12.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
13.เด็กชาย มงคล นามสาม
14.เด็กชาย ศิริโชค บุญเป็ง
15.เด็กชาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล
1.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
2.นาย ไชยภพ เวียงคำ
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ วงศ์อมรวัฒนะ
2.เด็กชาย ฐปรวัฒน์ โรงสะอาด
3.เด็กชาย ศิวะชัย เเสงโสภา
4.เด็กชาย สุรนาท ฐิติชวลิตกุล
5.เด็กชาย เมธังกร ศรีมา
6.นาย กิตติศักดิ์ จักรสมศักดิ์
7.นาย อนันต์ สะหวัดดี
8.นาย สิทธิกร ศิริวงค์
9.นาย พีรพัฒน์ เสนนะ
10.นาย คณากร สมปานวัง
11.นาย ศิราวุฒิ อุทธา
12.นาย โชคชัย แก้วประเสริฐ
13.นาย สิงหา สุวรรณดี
14.นาย ราษฎร์ดำรง สุริยนต์
15.นาย ทัศไนย ติ๊บอ้าย
1.นาย วรากร เอมกริช
2.นาย วรากร บุญเมือง
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ กันทะสอน
2.เด็กชาย ทิวาวัชร์ มาแก้ว
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คมจันทา
4.นาย กว้านหยี จาง
5.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จรัลอารีกุล
6.นาย ศุภโชค สมรูป
7.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
8.เด็กชาย ภัทรดนัย วอระชินา
9.เด็กชาย ณัฐดนัย ขันเปี๊ย
10.นาย สุรยุทธ์ แซ่ลิ้ม
11.นาย สรวิชญ์ จ้างงาน
1.นาย กฤตพัส วงค์เมทา
2.นาย ปวันรัตน์ ไชยคำวัง
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย ศวัสกร อินปา
2.นาย อนุภัทร ยามี
3.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
4.เด็กชาย ธันวา ท้าวชัยมูล
5.นาย ประกิต นักหล่อ
6.เด็กชาย ศราวุฒิ ศรีวิชัย
7.เด็กชาย วีรภัทร ค้ามีด
8.เด็กชาย กิตตินันท์ สุวรรณวิจิตร
9.เด็กชาย กฤติพงศ์ คำงาม
10.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ขุนศรี
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ อาซอง
2.เด็กชาย ณัฐชัย เยอะซอ
3.เด็กชาย ชนะพล อวยยือกุ
4.เด็กชาย สมคิด แซหมื่อ
5.เด็กชาย วศิน เชอมือ
6.เด็กชาย ธีรภัทร สมานมิตรรักษ์
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
8.เด็กชาย อภิชาติ อายิ
9.เด็กชาย สิทธิกร แซหมื่อ
10.เด็กชาย ธงชัย เชอหมื่อ
11.เด็กชาย พีรพัฒน์ แซ่ลี้
12.เด็กชาย มหิศร แซ่จาง
1.นาย เอกพล อุโมงค์
2.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กชาย สุริยา ใจใส
2.เด็กชาย ธนภัทร ทรงอมรศิริ
3.เด็กชาย ลภัส เตจ๊ะสร้อย
4.เด็กชาย ณัฏฐากร หวังผล
5.เด็กชาย เวียไซ แซ่มัว
6.เด็กชาย อภินันท์ จะหย่อ
7.เด็กชาย กวีภัทร พวงมาลัย
8.เด็กชาย ธนกฤต บอรินท์
9.เด็กชาย วิทวัส กามล
10.เด็กชาย สุรเดช มาเยอะ
11.เด็กชาย พีรพัฒน์ จินะคำ
12.เด็กชาย ทวีศักดิ์ การคมื่อ
13.เด็กชาย นำโชค แซ่ว่าง
14.เด็กชาย จีรยุทธ หมื่อโป
15.เด็กชาย เอกพงษ์ สร้อยคำ
1.นาย ประยุทธ ตุ้มคำ
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย ณัฐชนน ปงกันคำ
2.เด็กชาย กมลเดช ต๊ะวิโล
3.นาย นครินทร์ ศิริ
4.เด็กชาย อภิสิทธิ์ เม่อปอกู่
5.นาย กฤษณะ ก้อนช้าง
6.เด็กชาย จีระศักดิ์ พณสิมมา
7.นาย ชาติชาย โมเมียกู
8.เด็กชาย ชัยวิโรจน์ วงค์มณี
9.นาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
10.เด็กชาย ธนาธร ตานะ
11.เด็กชาย อัศม์เดช เกตุบัว
12.เด็กชาย ธนบัตร เจริญพนาลัย
13.นาย รณกร แซ่ฉี
1.นาย รัตนชัย พุฒใต้

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028020858764648 วินาที