#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0037 วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0038 วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0039 วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0040 วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0041 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0042 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
0043 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
0044 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0045 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0046 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0047 ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
0048 วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0049 วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
0050 วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0051 วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0052 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0053 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
0054 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
0055 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0056 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0057 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0058 ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
0059 วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0060 วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0061 วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0062 วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0063 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0064 วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
0065 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
0066 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
0067 กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0068 ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0069 พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0070 ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
0071 วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0072 วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0073 วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0074 วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0075 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0076 วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0077 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
0078 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
0079 กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0080 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0081 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
0082 ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019814968109131 วินาที