1. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0023 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย ไชยวัฒน์ แซ่ลี
3.นาย ธนกฤต แซ่หลี่
4.นาย ภูวดล ชีวินพงศ์สถาพร
5.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
6.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
7.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
8.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
9.เด็กชาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
10.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
11.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
1.นาย บุญเสริฐ งามขำ
2.นาย พนม อินต๊ะ
0001 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
2.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
3.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
4.นาย เฉลิมพล อุดร
5.นาย สิทธิพน ไข่กา
6.นาย อำพน อายีกู่
7.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
8.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
9.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
10.นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
11.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
12.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
13.นาย อาโซ อู่แม
14.นาย สมชาย ลาเช
15.นาย นิติพล ชมภูรัตน์
16.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
17.นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
18.นาย ต้นน้ำ ท้าวชัยมูล
19.นาย พนิชพล เเก้วพงค์
20.นาย อาผ่า มาเยอะ
21.นาย ภูมิภิวัต แซ่ย้า
22.นาย กันทรากน ปินปันคง
23.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
24.นาย นลิน เดชขจร
25.นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
3.นาย เทวราช กรกฎกำจร
4.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
5.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010349988937378 วินาที